Bericht

Subsidie Provincie Friesland voor herstel monumenten

De provincie Friesland stelt 1,8 miljoen subisdie beschikbaar voor restauratie, herbestemming, onderhoud of planvorming van monumenten in de provincie.

Gedeputeerde Johannes Kramer vindt het een mooie lijst met gehonoreerde monumenten: “It is in trochsnee fan de prachtige Fryske monuminterykdom en it jild komt op in goed plak telâne”. Prioriteit is namelijk gegeven aan panden die in slechte of matige staat zijn of die herbestemd worden, zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten.

In de lijst met gehonoreerde plannen treffen we verder kerken, boerderijen, landgoederen, orgels, klokkenstoelen en industrieel erfgoed aan. Tot deze laatste categorie behoren onder meer de voormalige locomotievenloods uit 1903 in Stiens, gebouwd voorde NFLS.

Nadat in 2012 onbekend voor de buitenwereld een geschil tussen de aardappelhandel van de Firma Brandsma en NS-Vastgoed uiteindelijk tot vrijwaring leidde van sloop door de gebruiker, is er in 2013 door het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân vanuit de optiek herbestemming industrieel erfgoed een rapport geschreven dat ijverde voor het behoud van de NFLS-loods.
Op 19 maart 2015 heeft het college van B&W het door NS Vastgoed bestreden besluit de NFLS Loods aan te wijzen tot gemeentelijk monument in stand gelaten. Behoudens dat NS Vastgoed het recht heeft een beroepsschrift in te dienen bij de Rechtbank, betekent dit, dat PROPLAN Ontwikkeling BV uit Heerenveen kan beginnen uitvoering te geven aan de beoogde plannen op het terrein zorgwoningen te bouwen. In dit plan is het de bedoeling dat de NFLS-loods in gerestaureerde vorm deel gaat uitmaken van het ontwikkelingsplan.

 

Stiens zijgevel Stiens, voormalige locomotiefloods

Tot de overige industriële objecten behoren de windmotor bij Ysbrechtum en het voormalige pakhuis aan de Noorderhaven in Harlingen. Het pakhuis wordt verbouwd tot appartementen. In oktober is er al eerder €200.000 gegeven voor de monumentale boerderij van de bekende architect W.C. de Groot in Goutum voor de restauratie en herbestemming als huisvesting voor het Fries landbouwmuseum. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn